ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

                       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนตลอดจนสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่รัฐบาล

                   การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ในท่ามกลางสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท  ทั้งในด้านการบริหารและบริการควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการที่เป็นรูปธรรมและได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

                    ย้อนไปเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม พุทธศักราช 2518  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี  (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2518  ได้ประกาศตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ก่อตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์สงขลาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่  27  มีนาคม พุทธศักราช  2524          มีที่ทำการ ณ ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา  ถนนราชดำเนิน  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0-7432-1105, 0-7431-2851  ภารกิจหลักคือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์   วิทยุกระจายเสียงสื่อสิ่งพิมพ์   และการเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานในจังหวัดสงขลา

                    สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีพื้นที่ ใช้สอย จำนวน 120 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่เป็น 3 ห้อง และส่วนต่าง ๆ ได้แก่  ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัด ห้องปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์  ส่วนประชุม ส่วนรับแขก        ส่วนธุรการ ส่วนคอมพิวเตอร์ ส่วนให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 ตราสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar