วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารของรัฐที่เป็นประโยชน์และการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของชุมชน  และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ”

 

 พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลา ที่สามารถตอบสนองนโยบายของชาติ รัฐบาลและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. พัฒนาระบบงาน แผนงาน/โครงการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยนำหลักการตลาดมาปรับประยุกต์ใช้ พร้อมแสวงหาพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามภารกิจ  และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและผู้รับบริการ
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ

2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของส่วนราชการจังหวัดสงขลาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนและเพื่อความสุขของชาวสงขลาและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสงขลา

3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและสื่อมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. เป็นนักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

2. เป็นองค์การที่พัฒนา  ผลิตสื่อสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ

3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  อย่างทันสมัย

4. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม   และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar