สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

           ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษส่งถึง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000  ตั้งแต่วันที่  2-9 พฤษภาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-336080 ต่อ 11

วัลลญา ห้องเม่ง/เรียบเรียง

27 เม.ย. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :