รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม” ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน “Street Wise” ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งให้เยาวชนเป็นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม” ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน “Street Wise” ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน มุ่งให้เยาวชนเป็นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

         วันนี้ (7 ธ.ค.65) ที่โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม” ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน “Street Wise” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คณะผู้แทนจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม คณะคุณครู และนักเรียน เข้าร่วม

         นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลา พบว่าอุบัติเหตุเกิดในรถจักรยานยนต์กว่าร้อยละ 70 โดยกลุ่มอายุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 10-19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นหากผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร จะสามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ เสียชีวิตและลดการสูญเสียลงได้ และต้องอาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทานถนนด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ขอให้ความสำคัญในการรณรงค์ให้จังหวัดสงขลามีโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่โครงการได้ริเริ่มส่งเสริมให้โรงเรียนวิเชียรชม เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนระดับประถมศึกษาของจังหวัดสงขลา

          สำหรับกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม” ตามโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน “Street Wise” ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด , มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บในอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา และเป็นผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ

7 ธ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar