ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก โดยคณะมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก

 

          วันนี้ (25 ต.ค.64) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกเข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเรียนข้อมูลการขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก นำโดย นายสืบสกุล ศรีสุข เลขานุการมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก และ นางฉัตรแก้ว คชเสนี เหรัญญิกมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเข้าพบ เพื่อรายงานเรื่องความก้าวหน้าของมูลนิธิ และข้อมูลสงขลาสู่มรดกโลก

         จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลกเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งเมืองเก่าสงขลาในเขตเทศบาลนครสงขลา เมืองเก่าสงขลาเขาแดง เมืองเก่าสงขลาแหลมสนในเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร บางส่วนของเกาะยอ และทะเลสาบสงขลา ยกระดับสู่การเป็นเมืองมรดกโลก และเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบประกาศให้พื้นที่เมืองเก่าสงขลา เป็นเมืองซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติไทย มีความมุ่งหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาเมืองเก่าสงขลาตามแบบอย่างสากล

        หากมีการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างถูกทิศทาง จะมีโอกาสได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งได้มีการเชิญนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนเมืองสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเมินศักยภาพของเมืองที่จะพัฒนาสู่เมืองมรดกโลก และได้รับการยอมรับเบื้องต้นว่ามีความเป็นไปได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดสงขลาในหลายด้าน เป็นการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งในเรื่องคุณค่าประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาต่าง ๆ มีแผนการอนุรักษ์ และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่มรดกโลก และบริเวณโดยรอบ เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงประโยชน์ด้านสังคมด้วย

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

ณิชารีย์ หนูบุญ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ต.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :