รองผู้ว่าฯสงขลา ติดตามการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา

 

        วันนี้ (29 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม ติดตามการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 โดย นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด มีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้ารอบบริเวณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

        โครงการการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ กรณีการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่บอน) จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนได้ให้ที่ดินจำนวน 6 ไร่ โดยการก่อสร้างมี 3 ระยะ คือ อาคารเอนกประสงค์ รองรับผู้ประสบภัยได้ 300 คน ระยะที่ 2 สร้างระบบสุขาภิบาล ผังบริเวณรอบอาคาร โรงครัว และจัดหาพัดลมระบายความร้อน ผลการดำเนินงานทั้ง 2 ระยะ คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับความคืบหน้าระยะที่ 3 คือก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นโรงครัว และผังบริเวณรอบอาคาร งานเชื่อมทางเดินอาคาร พื้น ค.ส.ล และงานป้ายชื่อศูนย์ วงเงิน 498,000 บาท กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 ความคืบหน้าขณะนี้ คิดเป็นร้อยละ 10

          ทั้งนี้ จากคราวประชุมติดตามการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้เบื่องต้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และขณะนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่ง เรื่องมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จึงต้องเลื่อนการดำเนินการออกไป อย่างไรก็ตามปัจจุบันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งปรับมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมบางประเภท จึงได้กำหนดติดตามการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องทันที

          โดยการประชุมติดตามการดำเนินงานฯ ในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดเวลา กำหนดการกิจกรรม และแบ่งมอบพื้นที่ในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก จังหวัดสงขลา ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมการแบ่งโซนทำกิจกรรม แบ่งภารกิจของจิตอาสา กำลังพล และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้เตรียมต้นไม้ที่ใช้ปลูกรอบศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง 4 ต้น ต้นขี้เหล็ก 100 ต้น ต้นมะม่วงหิมพานต์ 90 ต้น ต้นมะม่วงเบา 50 ต้น ต้นขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ 50 ต้น ต้นเหลืองปรียาธร 50 ต้น ต้นตาลโตนด 20 ต้น มะพร้ามน้ำหอม 70 ต้น และ ต้นทองอุไร 20 ต้น คาดว่าจะเริ่มปลูกในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

จิรพัฒน์ - ณัฐภรณ์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

29 ต.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :