สงขลาเตรียมความพร้อมเปิดเมือง นำร่องการท่องเที่ยวระยะ 2

         วันนี้ (31 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา มีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน โดยจังหวัดสงขลาได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ตามมาตรการ COVID Free Setting จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา และอำเภอเมือง คาดการณ์กำหนดเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ในวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2564

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา วันนี้ (31 ต.ค.64) พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม จำนวน 583 ราย พบผู้ติดเชื้อมากสุดในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ตามลำดับ ยอดติดเชื้อสะสม 48,508 ราย ในส่วนของการบริหารจัดการวัคซีนข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เป้าหมายทั้งหมด 1,487,320 ราย ฉีดแล้วสะสม 938,896 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.13 ฉีดเข็มแรกไปแล้ว จำนวน 938,896 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.13 เข็มที่ 2 ฉีดแล้วจำนวน 607,726 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.86 และเข็ม 3 จำนวน 31,944 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.15 นอกจากนี้ทางสาธารณสุข ได้มีการจัดทีมไปสมทบการฉีดวัคซีนเพิ่มในอำเภอต่างๆ ตั้งเป้าจะเร่งฉีดให้ได้วันละ 40,000 คน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะเร่งฉีดวัคซีนให้ชาวสงขลา ให้ได้ร้อยละ 70 และต้นเดือน ธันวาคม ตั้งเป้าหมายจะฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้ได้ร้อยละ80 เพื่อรองรับการเปิดเมือง

         ด้านความคืบหน้าในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และขั้นตอนในการขอดำเนินการเพื่อเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อม ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการ และกำกับติดตาม เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ (SHA+ และ TSC (Thai Stop Covid) การเตรียมความพร้อม สำหรับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ความพร้อมระบบบริการต่าง ๆ และระบบการกำกับติดตาม การสื่อสารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับประชาชน และผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร จากนั้นเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มห.) ทราบ

         สำหรับความพร้อมของพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ คืออำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง 1.ด้านมาตรฐาน SHA, SHA+ ซึ่งมีแผนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA และจัดคลินิก SHA สัญจร พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ SHA+ 2.ด้าน Standard Operation Procedure: SOP ของจังหวัดสงขลา 3.ความพร้อมด้านระบบกำกับติดตามผู้เดินทาง 4.การเตรียมมาตรการผ่านแดน ทั้งด่านพรมแดน และท่าอากาศยาน 5.การสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์การเปิดการท่องเที่ยว 6.ความพร้อมด้านการฉีดวัคซีน ซึ่ง หากแยกรายอำเภอที่นำร่อง อำเภอเมืองสงขลาการได้รับการฉีดวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 73.97 อำเภอหาดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 83.63 และอำเภอสะเดา คิดเป็นร้อยละ 48.81 (ข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม 2564 )

        นอกจากนี้ได้ร่วมพิจารณาการดำเนินการที่เร่งด่วน และพิจารณาข้อสังเกตในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ซึ่งการดำเนินการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อาจมีอุปสรรคจากมาตรการของประเทศมาเลเซีย ที่กำหนดให้ชาวมาเลเซียที่เดินทางกลับจากประเทศไทยต้องกักตัว ดังนั้น การเปิดเมืองได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนการฉีดวัคซีนของประชาชนจังหวัดสงขลา รวมถึงความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวด้วย

         นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลต่าง ๆ จากทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับภาพรวมมาตรการดูแลประชาชน มาตรการการเร่งรัดในการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจาก   โควิด-19 ของจังหวัดสงขลา สามารถทำได้อย่างเป็นระบบดียิ่ง ขณะนี้ความมั่นใจว่า ภายในเดือนธันวาคมนี้ สงขลาสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร้อยละ 80 เพราะฉะนั้นก่อนปีใหม่ มั่นใจว่าจะสามารถเปิดจังหวัดได้อย่างแน่นอน โดยในช่วงเวลานับจากนี้ไปจะเป็นการทำแผนการดำเนินงานในห้วงเวลาที่ชัดเจน ว่าช่วงไหนใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อเตรียมเปิดเมืองสงขลาในระยะที่ 2 เดือนธันวาคมนี้ให้ได้

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

วิทยา  สันบู/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 ต.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :