จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา

            วันนี้ (14 พ.ค.65) ณ พระพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ในการนี้ พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

            จังหวัดสงขลา โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

            นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ เป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกัน จัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ จึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากลของโลก"

            การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนได้ตระหนัก รำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข สืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยิ่งขึ้นไป

            สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ , การสาธิตการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ , การแสดงนิทรรศการ/การแสดงการจัดโต๊ะหมู่บูชา , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

วิทยา - ทีปรกร/ภาพ

13 พ.ค.65

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :