กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565

               ด้วยกรมป่าไม้และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดให้มีการประกวดป่าชุมชนตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ตลอดจนเพื่อคัดเลือกป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นชุมชนตัวอย่างและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอื่นได้

               ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาทุกสาขาหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.forest.go.th หรือยื่นใบสมัครโดยตรงหรือส่งไปรษณีย์มาที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และมิต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด

ณิชารีย์ หนูบุญ/เรียบเรียง

7 มี.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :