มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2565

โดยหลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ ประกอบด้วย

1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180 คน

2.ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 60 คน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 คน

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จำนวน 60 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 25 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ จำนวน 20 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จำนวน 40 คน

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง จำนวน 45 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 30 คน

3.ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จำนวน 30 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 10 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์สร้างสรรค์ จำนวน 15 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จำนวน 25 คน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง จำนวน 15 คน

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 15 คน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2565 สอบถามโทร. 075-377438 Facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือลิงค์ https://graduatenstru.com

วัลลญา ห้องเม่ง/เรียบเรียง

30 มี.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar