กิจการเด็กและเยาวชน สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

              ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามแบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้

               ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ แบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ฯ ได้ทางเว็บไซต์ ww.dcy.go.th ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของผลงานศึกษารายละเอียดกรอบหลักเกณฑ์ ฯ พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน การส่งผลงานต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน องค์กร ด้วย

กรุณาส่งผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ดังนี้

               โดยสามารถส่งด้วยตนเอง ที่กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว ชั้น 16 กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวัน เวลาราชการ

               หรือส่งทางไปรษณีย์ : จ่าหน้า กรมกิจการเด็กและยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 (กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 16) โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์

ณิชารีย์ หนูบุญ/เรียบเรียง

27 เมษายน 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :