จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา และลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ "สงขลาเมืองต้นแบบ" พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบลและท้องถิ่น

                วันนี้ (9 ธ.ค.64) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ "สงขลาเมืองต้นแบบ" พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบลและท้องถิ่น โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

                 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2564 พร้อมนำส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 1 นาที เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนนำร่องร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "TOURS Network", มอบเกียรติบัตรอำเภอต้นแบบสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการประกันภัยสู่ชุมชน และแสดงความยินดีกับ ศปถ.อำเภอและเทศบาล ที่ได้รับรองคุณภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น จากนั้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ "สงขลาเมืองต้นแบบ" พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบลและท้องถิ่น พร้อมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

                  จังหวัดสงขลา โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด ซึ่งได้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับ โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือ 12 คนต่อแสนประชากร

                  ด้านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ "สงขลาเมืองต้นแบบ" พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอ ตำบลและท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันและกระตุ้นให้อำเภอ ตำบล และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดการความรู้ ถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย โครงการ แผนงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น

                   ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน, ผลการดำเนินการคณะอนุกรรมการศูนย์การปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564, การขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปถ.,สสส. และ บพท., การขับเคลื่อนโครงการ ความปลอดภัยทางถนน “สงขลาเมืองต้นแบบ” พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบลและท้องถิ่น, การขับเคลื่อน ศปถ.ท้องถิ่น, การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กและเยาวชน และได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว-ภาพ

9 ธ.ค.2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :