รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ SEA เพื่อรับฟังข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ SEA เพื่อรับฟังข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

          วันนี้ (31 มีนาคม 2567) ที่บริเวณพื้นที่ชายหาดทราย สวนกง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการร่วมในคณะกรรมการกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ SEA เพื่อรับฟังข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เข้าร่วม

        สำหรับการดำเนินโครงการ SEA ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ภายในกรอบระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ในการแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนแม่บทด้วย SEA ซึ่งได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40 เวที เพื่อพัฒนาแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คำนึงถึงความสมดุลของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

         นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อมารับฟังความคิดเห็นของการดำเนินโครงการ SEA โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งได้มีตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง จากการรับฟังความคิดเห็นพบว่าประชาชนต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมิติวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน ตนคิดว่าการพัฒนาในแง่ไหนก็แล้วแต่ หากคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ ประชาชนก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภูมิภาค ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยใช้กระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ รัฐบาลเองจะต้องนำผลการศึกษาโครงการ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการนำผลดังกล่าวไปสู่การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ต่อไปได้ในอนาคต และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เองต้องยอมรับในแนวทางการพัฒนาดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

        รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า ภายหลังจากนี้อีกประมาณ 3-4 เดือน ก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นในช่วงสุดท้าย เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เกิดการวิพากษ์ประเด็นต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง พร้อมนำเสนอประเด็นดังกล่าวสู่สายตาประชาชนอีกครั้ง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ประชาสังคมและภาคประชาชน ต้องมาพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในคราวต่อไป

 

 

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว/ภาพ

31 มีนาคม 2567

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ