จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 3 ราย

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 3 ราย

       วันนี้ (25 เมษายน 2567) ที่บริเวณหอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกองเอก สมนึก พรหมเขียว ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายมงคล สินยัง นายอำเภอสะบ้าย้อย 2.นายสราวุธ ซุ่นพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ และ 3.นายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร

       ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

       ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง (นายอำเภอ) และให้จัดพิธีประดับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์เกียรติยศให้แก่บุคคลที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการ กองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ

      นายกองเอก สมนึก พรหมเขียว ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมาย ดังนี้ “อักษร ภ.ป.ร.” หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง “สมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง และพระแสงของ้าวไขว้” หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็น ความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด “ช่อชัยพฤกษ์” หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง “แพรสีน้ำเงิน” หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หมายถึง คติพจน์ เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน ตนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและ เกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและของวงศ์ตระกูลต่อไป

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ

25 เมษายน 2567

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ