จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนเตรียมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

 

         วันนี้ (21 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

        จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางการดำเนินงาน กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย แนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว แนวทางเกี่ยวกับการเข้าพัก และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทาง และการกำกับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค แนวทางการตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การประเมินตนเองสำหรับจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ให้ผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว และการจัดทำแผนการชะลอ หรือยกเลิกโครงการ

        สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย วันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยว ทั้ง โครงการด่านนอก แซนบ๊อก (Dannok Sandbox ) และ โครงการหาดใหญ่ ซีลรู้ต (Hatyai Seal Route) โดยการเปิดพรมแดนให้นักนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวผ่านโครงการ ด่านนอก แซนบ๊อก และหาดใหญ่ซีลรู้ตนั้น ได้กำหนดให้โรงแรมและสถานประกอบการ จะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ SHA และ SHA+ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดพรมแดน

         โดยมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ SHA และ SHA+ คือ ตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นการนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเทียว อาทิ กำหนดเงื่อนไขว่าพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ขององค์กร และ 100% สำหรับพนักงานหน้าด่านรวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวกับสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA+

 ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ต.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :