ภารกิจและบาทบาทหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
 

 ภารกิจ

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์  นโยบายของรัฐบาล สอดรับตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติและภารกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2. ให้บริการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังเครือข่ายสื่อมวลชน

3. บริหารงานข่าวในพื้นที่โดยสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในทิศทางเดียวกัน

4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ

5. สนับสนุนงานพิธีกรของจังหวัดทั้งงานพิธี รัฐพิธี งานประจำปีจังหวัด

6. ปฏิบัติหน้าที่โฆษกจังหวัดและจัดแถลงข่าวเมื่อเกิดสถานการณ์เร่งด่วน

7. ประสานสื่อมวลชนในการทำข่าวประชาสัมพันธ์

8. ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก

9. สนับสนุนการฝึกงานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษา

10. ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ตามกรมประชาสัมพันธ์ / จังหวัดมอบหมาย

 

 บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบของบุคลากร

1. กลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสำนักงานการอำนวยการ การประสานงาน บริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ งานบริหารข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน  การวางแผน   จัดทำแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์  พัฒนาส่งเสริมระบบงานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการประชาสัมพันธ์   ประสานแผนประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  งานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   การประสานงานสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ   การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์  การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์  งานพิธีกร  ให้บริการภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  งานเฉพาะกิจ และภารกิจอื่นๆ

3. กลุ่มงานประเมินผล รับผิดชอบงานด้าน การศึกษาวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล แผนงานโครงการและการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ การประมวลผล การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ การจัดทำรายงาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การสำรวจรับฟังความคิดเห็นทัศนคติท่าทีของประชาชน การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การเสนอทางเลือกในการประชาสัมพันธ์ ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                    นอกจากนี้ในการบริหารสำนักงานฯ ได้มีการมอบหมายภารกิจให้บุคลากรปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ  และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม KM.  การจัดกิจกรรมผาสุกภายในองค์กร  การให้บริหารข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชน รวมทั้งการฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

 บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบของสำนักงาน

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  เป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นหน่วยงานที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์  และยุทธศาสตร์จังหวัด  กลุ่มจังหวัด   ดังนั้น ตำแหน่งผู้อำนวย การสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จึงเป็นตำแหน่งทางการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ ทักษะ และประสบการณ์  เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานการบริหารและการบังคับบัญชาบุคลากรของหน่วยงาน การบริหารงานประชาสัมพันธ์ งานแผนงาน/โครงการ งานส่งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย งานข่าว งานกิจกรรมพิเศษ และมีความเชี่ยวชาญในงานวิชาการ ด้านการวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดการพัฒนา การส่งเสริม การสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีความรอบรู้ด้านกฎหมายในแขนงต่าง ๆ ในการบริหารราชการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และระเบียบ กฎหมายของส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาได้ และภารกิจสำคัญประกอบด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar