รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาคลองสำโรง พร้อมหารือคณะกรรมการฯ วางแนวทางแก้ไขน้ำเน่าเสียกลับคืนสู่ “คลองสวย น้ำใส”

             วันนี้ (18 พ.ค.65) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองสำโรง สู่ “คลองสวย น้ำใส”

             สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสำโรง เป็นวาระเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องจากปัจจุบันคุณภาพน้ำคลองสำโรงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก สาเหตุเกิดจากมีชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณคลองสำโรงอย่างแออัด และได้ทิ้งน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลลงสู่คลอง ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสำโรง เพื่อวางแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีขึ้น

              ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคลองสำโรง ซึ่งประธานการประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการทำ “แอคชั่น แพลน” หรือ “แผนการปฏิบัติ” โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหา ณ พื้นที่จริง เพื่อส่งต่อและนำข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่ สู่การพิจารณาแผนนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยใช้คณะขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน เน้นชุมชนบริหารชุมชนด้วยชุมชนเอง ซึ่งร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคชุมชน ภาคประชาสังคม เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ โดยมีท้องถิ่น ภาครัฐ เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาและฝ่ายสนับสนุน สรุปผล ประเมิน วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน นำไปสู่การพัฒนาต่อไป

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว/ภาพ

18 พ.ค.65

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :