อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิด "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

             วันนี้ (20 พ.ค.65) ที่ห้องประชุมภูผาเมฆ ชั้น 3 โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว นายอุทิศ ยิ่งยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสงขลา นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ วิทยากร นายจ้าง ผู้แทนนายจ้าง ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
             ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 2565 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยนายจ้างและลูกจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด หากเกินกำหนดต้องดำเนินการ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ดังนั้น นายจ้างและคนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและแนวทางที่กำหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
             สำหรับจังหวัดสงขลา มีนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 779 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 34,614 คน โดยแยกเป็น แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา จำนวน 32,415 คน เป็นสัญชาติกัมพูชา 2,096 คน สัญชาติลาว 1,460 คน และสัญชาติเมียนมา 28,859 คน และแรงงานต่างด้าวกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ คนต่างด้าวทั่วไประดับฝีมือ ชำนาญการ คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ชนกลุ่มน้อย จำนวน 2,199 คน
              นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่มีเอกสาร เช่น พาสปอร์ต หรือเอกสารที่คุรุสภาออกให้ หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หรือกลุ่มที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือที่ไม่มีเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น สามารถจดทะเบียนเป็นลูกจ้างได้ถูกต้องตามกฎหมาย และที่ประชุมมีมติให้ทางกรมการจัดหางาน สำรวจข้อมูล และจำนวนของกลุ่มดังกล่าว เพื่อนำเข้า ครม.ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีมติให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ โดยเพิ่มเวียดนาม จากเดิม กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับนายจ้าง ผู้ประกอบการทั้งประเทศ
             ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของแรงงานต่างด้าวมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นายจ้าง แรงงานต่างด้าว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
            สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัด "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีการบรรยาย ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินการเพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้มาตรการของศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)"

 

 


ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว/ภาพ
20 พ.ค. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :