รองผู้ว่า ฯ สงขลา ให้โอวาทผู้เข้าอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 587 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รองผู้ว่า ฯ สงขลา ให้โอวาทผู้เข้าอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 587 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

       วันนี้ (18 ต.ค.66) ที่หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 587 โดยมี ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม และผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาจำนวน 75 คน

       ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบเดินทางไป - กลับ ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566 รวมระยะเวลาของการฝึกอบรม 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด

       ด้านนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวให้โอวาทข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ เพราะได้อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรม และนำประสบกรณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกยุวกาชาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อฝึกอบรมให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดี มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยได้ฝากข้อคิด 3 ประการ ดังนี้ (1) การสร้างให้เยาวชน เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และ จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของครูบาอาจารย์ไม่แพ้การให้วิชาความรู้ (2) การสร้างระเบียบวินัย ถือเป็นสิ่งที่จรรโลงโลก หากขาดระเบียบวินัยก็ไม่สามารถค้ำจุนให้สังคมอยู่ได้ เพราะการมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่ธำรงสังคมไว้ด้วยความเข้มแข็ง (3) การฝึกให้เยาวชนเป็นผู้เสียสละ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างให้เยาวชนมีคุณธรรมเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ณิชารีย หนูบุญ/ข่าว

วิทยา – ทีปรกร/ภาพ

18 ต.ค. 2566

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ